Regulamin konkursu

„MOJE WSPOMNIENIE Z LALILU”

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.       Organizatorem Konkursu jest DOROTA RUSZKIEWICZ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOROTA RUSZKIEWICZ LALILU wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Prokuratorska 4, 02-074 Warszawa, NIP 8751405405, REGON 142544595, adres poczty elektronicznej: przedszkole@lalilu.pl.

1.2.       Konkurs jest organizowany na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem internetowym  https://www.facebook.com/lalilupl

1.3.       Uczestnikiem Konkursu może być użytkownik Facebooka, który wyrazi chęć uczestnictwa w Konkursie poprzez zgłoszenie swojego udziału zgodnie z Regulaminem Konkursu.

1.4.       Udział Uczestnika w Konkursie jest dobrowolny. Natomiast w przypadku zdecydowania się Uczestnika na udział w Konkursie, podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem informacji i danych, w tym danych osobowych wskazanych w Regulaminie, jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

1.5.       Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim powiadamiając o tym Organizatora.

1.6.       Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • FACEBOOK – serwis internetowy Facebook.com dostępny pod adresem internetowym: http://www.facebook.com/
 • FANPAGE – strona (fanpage) Organizatora w serwisie internetowym Facebook.com dostępna pod adresem internetowym https://www.facebook.com/lalilupl prowadzona zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
 • POST KONKURSOWY – post konkursowy, dostępny na prowadzonym przez Organizatora Fanpage w serwisie internetowym Facebook.com umożliwiający wzięcie udziału w Konkursie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • ORGANIZATOR/ADMINISTRATOR/SPONSOR – DOROTA RUSZKIEWICZ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOROTA RUSZKIEWICZ LALILU wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Prokuratorska 4, 02-074 Warszawa, NIP 8751405405, REGON 142544595, adres poczty elektronicznej: przedszkole@lalilu.pl.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
 • UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która uczestniczy w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
 • ZADANIE KONKURSOWE – zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu pod Postem Konkursowym odpowiedzi na co najmniej jedno z dwóch pytań dotyczących przedszkola Lalilu prowadzonego przez Organizatora (w formie pisemnej lub jako zdjęcie): (1) dlaczego lubię Lalilu lub (2) jakie mam z Lalilu wspomnienia?

1.7.       „Facebook” jest  znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.

1.8.       Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani związany z serwisem Facebook. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność w związku z realizacją Konkursu ponosił Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnicy mogą skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu.

2.     WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1.       Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2.2.       Konkurs  jest  organizowany na Fanpage Organizatora. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na Fanpage post, w którym informuje o Konkursie,  zaprasza fanów do udziału w nim, informuje o rodzaju nagród możliwych do wygrania w Konkursie oraz informuje o Regulaminie Konkursu.

2.3.       Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie Zadania Konkursowego w trakcie trwania Konkursu zgodnie z Regulaminem.

2.4.       Działania  Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).

3.     UCZESTNICY

3.1.       Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która uczestniczy w Konkursie zgodnie z Regulaminem.

3.2.       Do udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika swojego konta użytkownika w serwisie Facebook.

3.3.       Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.     WARUNKI I ZASADY REALIZACJI KONKURSU, OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY

4.1.       Konkurs trwa od dnia 28 stycznia 2021 r. od godziny 12:00 do dnia 12 lutego 2021 r. do godziny 12:00  – do tego momentu Uczestnicy mogą zgłaszać Zadania Konkursowe.

4.2.       Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.3.       W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.

4.4.       Warunkami  uczestnictwa w Konkursie  są łącznie:

 • zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu; oraz
 • wykonanie i zgłoszenie Zadania Konkursowego w trakcie trwania Konkursu pod Postem Konkursowym zgodnie z Regulaminem.
 • Uczestnik może wykonać i zgłosić Zadanie Konkursowe tylko jeden raz.

4.6.       Zadanie  Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego prawa własności intelektualnej, w tym autorskie osobiste i majątkowe, tak aby zgłoszenie Zadania Konkursowego i jego publikacja pod Postem Konkursowym nie naruszała przepisów prawa i praw osób trzecich.

4.7.       Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.

4.9.       W Konkursie zostanie  wyłonionych 50 zwycięzców, którym Komisja Konkursowa przyzna po 1 nagrodzie – każdy zwycięzca otrzyma 1 płytę CD Lalilu Children’s Choir – chóru dziecięcego Lalilu.

4.10.     Konkurs będzie rozstrzygany na bieżąco, w trakcje jego trwania – Komisja Konkursowa będzie na bieżąco oceniać i wybierać zwycięskie jej zdaniem Zadania Konkursowe, aż do wyczerpania puli nagród. O wyczerpaniu puli nagród przed terminem zakończenia Konkursu Organizator poinformuje w serwisie Facebook na swoim Fanpage.

4.11.     Zwycięskie Zadania Konkursowe zostaną po zakończeniu Konkursu opublikowane przez Organizatora na Fanpage Organizatora w serwisie Facebook wraz z prośbą do zwycięzcy o kontakt z Organizatorem i podanie swoich danych niezbędnych do dostarczenia wygranej (imię i nazwisko oraz adres dostawy). Organizator niezależnie od zwycięzcy skontaktuje się z nim za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Facebook celem poinformowania go o zwycięstwie oraz z prośbą o podanie swoich danych niezbędnych do dostarczenia wygranej (imię i nazwisko oraz adres dostawy).

4.12.     Zwycięskie Zadania Konkursowe będą opublikowane przez Organizatora na Fanpage Organizatora.

4.13.     Wygrana zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu na koszt Organizatora przesyłką pocztową na podany przez niego adres w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Organizator umożliwia również odbiór osobisty nagrody, w przypadku ustalenia takiego sposobu odbioru ze zwycięzcą – w takim wypadku odbioru nagrody jest możliwy pod adresem ul. Prokuratorska 1, 02-074 Warszawa w terminie ustalonym z Organizatorem.

5.     POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

5.2.   Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, skutkuje brakiem możliwości udziału w nim. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

5.3.   Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed przystąpieniem do Konkursu; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5.4.   Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

5.5.   Administrator może przetwarzać dane osobowe w następującym celach, na następującej podstawie prawnej podstawach oraz w następujących okresach:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Realizacja Konkursu Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, zrealizowania nagród przyznanych Uczestnikom Konkursu, rozwiązania umowy lub wygaśnięcia praw i obowiązków Organizatora i Uczestników konkursu.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

 • Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności (w szczególności przewoźnicy, dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie Regulaminu, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

5.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.       Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przedszkole@lalilu.pl lub pisemnie na adres Organizatora: ul. Prokuratorska 4, 02-074 Warszawa.

5.2.       Zaleca się podanie  w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

5.3.       Ustosunkowanie  się do reklamacji przez  Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

5.4.       Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego Sądu powszechnego.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.       Prawem właściwym jest prawo polskie.

6.2.       Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem  wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

6.3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.